women-shopping.jpg
women-shopping.jpg

Algemene voorwaarden

Last update: 03/12/2019


1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. 

2. Alle orders aangenomen door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na aanvaarding door onze directie, welke zal bewezen worden door onze schriftelijke orderbevestiging en/of aanvang van de uitvoering.

3. Bestellingen op afstand (mondeling, telefonisch, internet, …) worden door ons slechts aanvaard onder de restrictie dat de klant geacht wordt van onze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben via onze website www.winkelen-in-uw-gemeente.be en deze aanvaard heeft.

 

4. Door het ondertekenen van de offerte verbindt de gemeente/stad zich definitief en kan hij zijn inschrijving niet meer herroepen. Wanneer de gemeente/stad ons een ondertekende offerte doorgeeft, erkent hij kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en er zich aan te houden.

5. Na ondertekening van de offerte factureren we een voorschot van 50%. Resterende saldo van 50% te betalen na opleving platform. 

 

6. Geen enkele annulering van goedgekeurde offerte zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege.

 

7. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding.


8. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor een termijn van twee maand vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.

 

9. Alle facturen zijn opgesteld en moeten worden vereffend in euro. 

10. Alle facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

 

11. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de intrestvoet voorzien door de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.


12. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de intrestvoet voorzien oor de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.


De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om (1) van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere diensten op te schorten vanwege de klant de hoger bepaalde annulatievergoeding te vorderen. Verder brengt de niet-betaling van een factuur op haar vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen, zowel van onze firma als van onze nevenfirma’s en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking, zowel ten voordele van onze firma als van onze nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden.


13. In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, onverminderd de wettelijke voorziene invorderingskosten, gerechtskosten en kosten van dwanguitvoering.

14. MD Events heeft het recht om alle handelaars welke aanwezig zijn op het online platform rechtstreeks te 
       contacteren.

15. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht.

 

16.Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Veurne, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.